Domů / PR / Co je to dialektická behaviorální terapie (DBT)?

Co je to dialektická behaviorální terapie (DBT)?

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je modifikovaný typ kognitivně-behaviorální terapie (CBT). Jejím hlavním cílem je naučit lidi, jak žít v přítomnosti, rozvíjet zdravé způsoby zvládání stresu, regulovat své emoce a zlepšovat vztahy s ostatními lidmi.

DBT byla původně určena k psychoterapii hraniční poruchy osobnosti (HPO), ale byla přizpůsobena i k vyřešení jiných duševních poruch. Může pomoci lidem, kteří mají potíže s regulací emocí nebo vykazují sebedestruktivní chování (např. poruchy příjmu potravy a užívání návykových látek). Tento typ terapie se někdy používá také v rámci psychoterapie posttraumatické stresové poruchy (PTSD).

Techniky dialektické behaviorální terapie

DBT se vyvinula v psychoterapeutický přístup založený na důkazech, který se používá v následujících podobách:

 • Skupinová terapie, při níž se pacienti učí behaviorálním dovednostem ve skupinovém prostředí.
 • Individuální terapie s vyškoleným psychologem, kdy jsou naučené behaviorální dovednosti pacienta přizpůsobeny jeho osobním životním problémům.
 • Telefonický koučink, při kterém mohou pacienti mezi jednotlivými sezeními zavolat psychoterapeutovi a získat návod, jak zvládnout obtížnou situaci, ve které se právě nacházejí.

Některé ze strategií a technik, které se v DBT používají, zahrnují následující.

Základní cvičení všímavosti (mindfulness)

Jedním z důležitých přínosů DBT je rozvoj dovednosti všímavosti. Všímavost pomáhá soustředit se na přítomnost neboli „žít v přítomném okamžiku“. To vám pomůže věnovat pozornost tomu, co se děje ve vašem nitru (vašim myšlenkám, pocitům, vjemům a impulzům), a také používat své smysly k tomu, abyste se naladili na to, co se děje kolem vás (co vidíte, slyšíte, cítíte a čeho se dotýkáte), a to bez předsudků.

Dovednosti všímavosti vám pomohou zpomalit a soustředit se na používání zdravých dovedností zvládání, když se nacházíte uprostřed emocionální bolesti. Tato strategie vám také může pomoci zachovat klid a vyhnout se automatickým negativním myšlenkovým vzorcům a impulzivnímu chování.

Ukázkové cvičení: Pozorování dovednosti všímavosti

Věnujte pozornost svému dechu. Všímejte si pocitu nádechu a výdechu. Sledujte, jak se vám při dýchání zvedá a klesá břicho.

Tolerance stresu

Dovednost tolerance stresu vám pomůže přijmout sebe sama a svou aktuální situaci. DBT učí několik technik pro zvládání krize, včetně:

 • Rozptýlení pozornosti
 • Zlepšení okamžiku
 • Sebeuklidňování
 • Přemýšlení o výhodách a nevýhodách netolerování distresu

Techniky tolerance distresu vám pomohou připravit se na intenzivní emoce a umožní vám zvládnout je s pozitivnějším dlouhodobým výhledem.

Ukázkové cvičení: Přenechejte svému tělu velení

Vyběhněte po schodech nahoru a dolů. Pokud jste uvnitř, vyjděte ven. Pokud sedíte, vstaňte a projděte se. Smyslem je rozptýlit se tím, že necháte své emoce, aby následovaly vaše tělo.

Efektivita mezilidských vztahů

Interpersonální efektivita vám pomůže stát se ve vztahu asertivnějšími (například vyjádřit své potřeby a umět říci „ne“) a zároveň udržet vztah pozitivní a zdravý. Naučíte se efektivněji naslouchat a komunikovat, jednat s náročnými lidmi a respektovat sebe i druhé.

Ukázkové cvičení: ZORA

Ke zlepšení vztahů a pozitivní komunikace si zapamatujte ZORA

Zájem. O své okolí projevte zájem nasloucháním (nepřerušujte druhého, aby mohl mluvit),

Ohleduplnost. Neútočte na druhé, nevyhrožujte jim ani je nesuďte,

Respekt. Uznejte myšlenky a pocity druhé osoby,

Apatie. Snažte se mít lehčí přístup k životu a budovat mírnou apatií k problémům a pudovým reakcím (často se usmívejte a buďte lehkovážní).

Regulace emocí

Regulace emocí vám umožní efektivněji se orientovat v silných pocitech. Dovednosti, které si osvojíte, vám pomohou identifikovat, pojmenovat a změnit vaše emoce.

Když jste schopni rozpoznat a zvládnout intenzivní negativní emoce (například hněv), snižuje to vaši emoční zranitelnost a pomáhá vám to prožívat pozitivnější emoce.

Ukázkové cvičení: Paradoxní intence

Identifikujte, jak se cítíte, a udělejte opačnou akci. Pokud se cítíte smutní a chcete se stáhnout od přátel a rodiny, naplánujte si setkání se svými blízkými.

S čím může pomoci dialektická behaviorální terapie

Dialektická behaviorální terapie byla vyvinuta koncem 80. let 20. století Dr. Marshou Linehan a jejími kolegy, když zjistili, že samotná kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nefunguje u pacientů s BPD tak dobře, jak se očekávalo. Dr. Linehanová a její tým přidali další techniky a vyvinuli léčbu, která splňovala jedinečné potřeby těchto osob.

Ačkoli byla DBT vyvinuta s ohledem na hraniční poruchu osobnosti, ukazuje se jako účinný psychoterapeutický směr pro:

 • Poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Bipolární poruchu
 • Hraniční poruchu osobnosti
 • Poruchy příjmu potravy (jako je mentální anorexie a bulimie).
 • Úzkostné poruchy
 • Depresi
 • Sebepoškozování bez sebevražedných pokusů
 • Obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD)
 • Posttraumatická stresová poruchu (PTSD)
 • Poruchy způsobené užíváním návykových látek
 • Sebevražedné chování

Výhody dialektické behaviorální terapie

Při dialektické behaviorální terapie se klient a terapeut snaží vyřešit zdánlivý rozpor mezi sebepřijetím a změnou, aby u klienta došlo k pozitivním změnám. Součástí tohoto procesu je nabídka validace, která pomáhá lidem k větší ochotě spolupracovat a k menší pravděpodobnosti, že budou prožívat úzkost z představy změny.

V praxi terapeut potvrzuje, že jednání jedince „dává smysl“ v kontextu jeho osobních zkušeností, aniž by nutně souhlasil s tím, že toto jednání je nejlepším přístupem k řešení problému.

Každé terapeutické prostředí má svou vlastní strukturu a cíle, ale charakteristiky DBT lze nalézt ve skupinovém výcviku dovedností, individuální psychoterapii i telefonickém koučování.

Přijetí a změna: Naučíte se strategie, jak přijmout a tolerovat své životní okolnosti, emoce a sebe sama. Rozvinete také dovednosti, které vám pomohou provést pozitivní změny ve vašem chování a interakcích s ostatními.

Chování: Naučíte se analyzovat problémové nebo destruktivní vzorce chování a nahradit je zdravějšími a efektivnějšími.

Myšlení: Zaměříte se na změnu myšlenek a přesvědčení, které nejsou účinné nebo užitečné.

Spolupráce: Naučíte se efektivně komunikovat a spolupracovat v týmu.

Dovednosti: Budete se učit pracovat s lidmi, kteří mají problémy s psychickou poruchou: Naučíte se nové dovednosti, které rozšíří vaše schopnosti.

Podpora: V rámci projektu se budete snažit získat podporu, která vám pomůže s řešením problémů: Budete podporováni v tom, abyste rozpoznali své pozitivní silné stránky a vlastnosti a rozvíjeli je a využívali.

Účinnost dialektické behaviorální terapie

Protože tento přístup k terapii dokáže lidem úspěšně pomoci zlepšit jejich dovednosti zvládání, jsou schopni vyvinout účinné způsoby zvládání a vyjadřování silných emocí. Výzkumníci také zjistili, že dialektická behaviorální terapie je účinná bez ohledu na věk, pohlaví, genderovou identitu, sexuální orientaci a rasu/etnickou příslušnost člověka.

Pro hraniční poruchu: Studie zjistily, že DBT je účinná při řešení hraniční poruchy osobnosti a snižuje riziko sebevraždy u osob s BPD. Jedna studie zjistila, že po roce léčby již více než 75 % osob s BPD nesplňovalo diagnostická kritéria pro tento stav.

Pro sebevražedné chování: Jiná studie zjistila, že intervence, které jako součást léčby zahrnovaly nácvik dovedností, se zdály být účinnější při snižování sebevražednosti než DBT bez nácviku dovedností.

U jiných stavů: Většina výzkumů DBT se zaměřila na její účinnost u lidí s hraniční poruchou osobnosti, kteří mají myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování, ale tato metoda by mohla být úspěšná i při řešení jiných duševních stavů. Výzkum například zjistil, že tento typ psychoterapie se zdá být účinný i při posttraumatické stresové poruchy, depresi a úzkosti.

Výzkum také naznačuje, že DBT může být užitečná i při léčbě dětí s poruchou regulace nálady.

Co je třeba zvážit před dialektickou behaviorální terapií

DBT vyžaduje značnou časovou náročnost. Kromě pravidelných psychoterapeutických sezení se od lidí vyžaduje také plnění „domácích úkolů“, aby mohli pracovat na dovednostech mimo individuální, skupinová a telefonická poradenská sezení. To může představovat výzvu pro lidi, kteří mají potíže s pravidelným plněním těchto úkolů.

Náročné může být pro některé lidi také procvičování některých dovedností. V různých fázích léčby lidé zkoumají traumatické zážitky a emocionální bolest, což může být zneklidňující.

Jak začít s dialektickou behaviorální terapií

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je DBT pro vás vhodná, je promluvit si s psychoterapeutem, který je v této metodě vyškolen. Ten zhodnotí vaše příznaky, anamnézu a cíle terapie, aby zjistil, zda by pro vás DBT mohla být vhodná.

Pokud by vám nebo vašemu blízkému mohla DBT prospět, nebojte se obrátit na psychologa. Přesto není vždy snadné najít terapeuty DBT, protože v České republice doposud neexistuje plnohodnotný psychoterapeutický výcvik v DBT a aplikovat metody dialekticko behaviorální terapie je pro psychoterapeuty s absolvovaných kognitivně behaviorálním anebo jiným výcvikem nový začátek.